Skolan behöver en liberal lärarröst

Igår ägde Liberala Lärares föreningsstämma för 2011-2012 rum. Det var den första stämman frånsett starten i samband med Liberala Lärares grundande. Efter en del tekniska problem med att få igång skype startade stämman. En ny styrelse tillsattes och konkreta mål för verksamheten sattes upp. Det blev en intressant diskussion med många nickningar och skarpa ordalag om de strukturfel som råder i svensk skola idag.

Det är särskilt tre frågor som lyftes. Den första frågan gäller ledarskapet i skolan. Medan stort fokus läggs på lärarkåren går ofta rektorerna fria från kritik. Vilka krav ställs på våra chefer och är det verkligen rimligt att en person som inte någonsin undervisat ska ha såpass stort inflytande över och ansvar för såväl adjunkter som lektorer?

Den andra frågan gäller huvudmannaskapet. Hur långt ska kommunala skolor och friskolor tillåtas dränera skolans resurser genom godtyckligt höga lokalkostnader mm? Stämman var rörande överens om att många strukturfel går tillbaka till kommunaliseringen. Skolan behöver en statlig huvudman som tar ett övergripande ansvar för en likvärdig skola.

Den tredje frågan gäller undervisning och betygsättning. Idag går på tok för mycket tid åt till bedömning, tid som skulle kunna användas till undervisning. Dessutom är bedömningen inte likvärdig. Frågan om studentexamen diskuterades även i detta sammanhang.

Vi kan inte längre tiga om att kejsaren är naken. Det är dags att på allvar göra den liberala lärarens röst hörd.

Gertie Hammarberg Tersmeden, ordförande

Annonser