Lärarlegitimationen en viktig reform inför en framtida kunskapsskola värd namnet

Debattens vågor går höga när det gäller frågan om införandet av lärarlegitimation. Inte sällan blir diskussionen svartvit när frågan istället bör lyftas i sitt komplexa sammanhang  och utvärderas mot bakgrund av hur skolan sett ut, hur den fungerar idag och vilken skola vi vill se i framtiden. Vi inom Liberala Lärare menar att reformen är  väsentlig som ett led i att rätta till skolans många systemfel.  Det är ett formellt viktigt steg i återprofessionaliseringen av läraryrket,  ett kliv i rätt rikting för att öka rättssäkerheten och inte minst driva på lärares löneutveckling.  Kort och gott ett steg närmare den likvärdiga kunskapsskola vi vill se. Däremot  har implementeringen  av lärarlegitimationen gått mycket snabbt och fått en del negativa konsekvenser.

Vi  ser en fara i att fokus när det gäller skolan alltmer kommit att glida ifrån själva kunskapsuppdraget, vilket kommer till uttryck på en mängd sätt. Det har fått konsekvenser för hur införandet av lärarlegitimationen fungerat. Här finns en mängd brister som vi vill lyfta fram och som måste rättas till om vi vill ha en kunskapsskola värd namnet.  Därför vill vi inom Liberala Lärare understryka att införandet enbart är ett första steg mot ett mål med en kunskapsskola  värd namnet.

  1. Vilken kvalitet har lärarutbildningen jämfört med andra akademiska utbildningar? Med kvalitet avser vi här att student efter avslutad utbildning har riktigt goda akademiska ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet. Lärarutbildningen har istället utvecklats i en mer pedagogisk och allmändidaktisk riktning. Här finns alltså även en mängd problem när det gäller vem som avgör graden av kompetens.
  2. Vilka följder får lärarlegitimationen när huvudmannen prioriterar ekonomiska intressen framför kunskapsuppdraget? En positiv konsekvens är att det sätter en press på arbetsgivaren att anställa lärare som är behöriga att sätta betyg. Samtidigt leder detta till att ett färre antal legitimerade lärare uppmanas sätta betyg tillsammans med obehöriga kollegor utan extra avsatt tid. Detta är förutom ett arbetsmiljöproblem även ett rättsäkerhetsproblem. Redan idag uppmanas också legitimerade lärare undervisa i ämnen de saknar behörighet i för att fylla ut sina tjänster och det är också svårt att rekrytera legitimerade lärare som är beredda att ta tjänster på exempelvis 20 procent. Vi understryker därför också de många vikten av ett återförstatligande av skolan.

Slutligen får vi inte glömma vilka problem som fanns och de stora utmaningar skolan stod inför före reformen. Vi vill därför trycka på att de viktiga reformer som gjorts under Björklunds regeringstid ska ses som en del av en process som bara börjat och som är helt nödvändig om vi vill rädda och åter igen bygga upp en kunskapsskola värd namnet.

Gertie Hammarberg Tersmeden (ordförande)

Annonser