Protokoll från senaste styrelsemötet den 17 december 2017

Protokoll

Styrelsemöte Liberala Lärare

Ort och datum

Danderyd 2017-12-17

Närvarande

Ewa Bergman, Gertie Hammarberg Tersmeden, Anton Sjöstedt, Clas Örjan spång samt Chyrister Nylander och Håkan Friberg över telefon.

Sekreterare för mötet

Gertie Hammarberg Tersmeden valdes till sekreterare för mötet.

 

Justerare

Håkan Friberg

Adjungering av nu medlem i styrelsen

Styrelsen adjungerar Anton Sjöstedt till ny medlem i styrelsen för Liberala Lärare.

 

Christer Nylander rapporterar om Liberalernas aktuella skolpolitik

Som inbjuden gäst till mötet berättade Christer Nylander utifrån Liberalernas landsmöte om Liberalernas ställning i aktuella skolfrågor och tankar kring utmaningar som skolan står inför:

 

  • Det är viktigt att nyanlända elever får en bra start och då behövs fler legitimerade lärare. Här behöver Liberalerna arbeta vidare för högre lärarlöner, bättre lärarutbildning med fokus på ämneskompetens, bättre möjlighet till fortbildning och fler karriärsvägar för lärare. Liberalerna är tydliga med att det bör vara ett fokus på själva kunskapsuppdraget.

 

  • Andra frågor som diskuterats är hur kunskapsuppdraget kan bli tydligare. Bör ämnesplanerna vara mer detaljerade? Det är också viktigt att styrdokumenten inte blir för styrande.

 

  • Liberalerna arbetar för ett statligt huvudmannaskap.

 

  • Viktigt att utgå från aktuell forskning när det gäller exempelvis hjärnforskning och kognitiv forskning.

 

  • Extrastöd bör sättas in så tidigt som möjligt och en fråga som diskuterats är möjligheten till mer åldersblandade klasser, som även möjliggör nivågruppering.

 

 

 

 

 

Frågor till Nylander som uppkom och diskuterades vid styrelsemötet:

 

Åldersintegrering och nivågruppering:

Mötet ställde sig positiva till en större flexibilitet när det gäller åldersintegrerade klasser, vilket avdramatiserar frågan om att exempelvis gå om en årskurs. Ytterligare en lösning kunde vara att ta in elever två gånger per läsår. Det skulle också lösa problemet med risk för stigmatisering när det gäller nivågruppering.

 

Frågan om särbegåvade elever diskuterades. Hur antar vi den utmaningen? Kanske kunde högre betygsnivåer vara en lösning. Idag bygger kriteriet för det högsta betyget på mängden nyanser. Kunde lösningen vara att dessa elever lär sig fler språk?

 

Hur lockar vi fler skickliga lärare att välja och stanna inom läraryrket?

Frågan om hur fler bra lärare kan rekryteras problematiserades. De skickligaste lärarna slutar inte sällan att arbeta på gymnasiet för att undervisa metodik på lärarutbildningen. Ett sätt att attrahera ämnesskickliga lärare skulle kunna vara att lägga den pedagogiska utbildningen sist i lärarutbildningen.

 

Även frågan om skillnaden mellan pedagogik och ämnesdidaktik tydliggjordes. Idag prioriteras allmändidaktik och pedagogik framför ämnesdidaktik på lärarhögskolan.

 

Arbetsro i skolan

Mötet tog upp frågan om ordningsbetyg. Även utan ordningsbetyg är det av stor vikt att lärare får större befogenheter. Som skrivelserna i skollagen ser ut så läggs tyngdpunkten på den enskilda elevens rättigheter istället för gruppens. Det innebär i praktiken att åtgärder som inte direkt gynnar den elev som ”drabbas” inte är tillåtna trots att dessa åtgärder skulle förbättra arbetsron i klassrummet.

 

Nylander föreslog att Liberala Lärare skulle formulera sin ståndpunkt kring inkluderingsfrågan och ordningsproblemen i skolan inför ett kommande reformförslag från Liberalerna.

 

Lärarassistenter

När det gäller frågan om eventuella lärarassistenter kom frågan upp om dessa är tänkta att vara elevernas eller lärarnas resurser. Nylander underströk att tanken är att lärare ska få mer tid över till det som rör undervisningen.

 

Tanken är god, men då är det även viktigt att själva ansvaret när det gäller t.ex närvarokontroll också lyfts från lärares axlar.

 

Skolinspektionen

Skolinspektionen diskuterades. Idag fokuserar inte sällan inspektionen på fel saker. Varför ligger inte ett större fokus på att granska kvaliteten i det som rör själva undervisningen? En fråga till Nylander var Liberalernas syn på rimligheten i alla de anmälningar som kommer in till Skolinspektionen. Här finns ett problem då många anmälningar saknar grund samtidigt som det är av stor vikt att elever ska ha möjligheten att anmäla när oegentligheter sker. Ytterligare ett problem är att det är få lärare och rektorer som arbetar på Skolinspektionen, något som Nylander höll med om.

 

Tystnadskulturen

Tystnadskulturen i skolan diskuterades. Det finns en fara i ett demokratiskt samhälle när lärarkåren tystnar. Som det är idag premieras oftast anpasslighet framför ämneskompetens. Det förekommer även att skolledare hindrar enskilda lärare att sätta rättssäkra betyg utifrån kunskapskraven. En intressant fråga är i vilken mån skolans värdegrund bidragit till tystnadskulturen.

 

Nylander delade uppfattningen att det finns problem med systemet med skolpeng såsom det är utformat idag. Detta är en fråga att diskutera vidare.

 

Mötet underströk att det är viktigt att skilja mellan frågan om friskolor i sig och systemet med elevpeng. Ett problem är när skolor får elevpeng för elever oavsett vad de presterar. Ett annat problem med systemet är att kunden, i det här fallet huvudmannen, även är den som ska erbjuda produkten i form av utbildning till elever som även de är kunder.

 

Den digitala kvaliteten i skolan

En annan utmaning är den digitala kvaliteten i skolan. Det handlar om digitala läromedel, centralt rättade digitala prov och diskrepansen mellan hård- och mjukvara.

 

2022 kommer delar av nationella prov rättas externt och digitalt. Var ska pengarna tas ifrån? Hur håller vi en god kvalitet?

 

Nationella särintressen i svensk skola

En fråga som uppkom var de intressen i skolan som tydligt ligger på ett nationellt plan såsom vissa ämnen som kinesiska. Här behövs ett nationellt ansvar när det gäller tjänster och läromedel.

 

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet diskuterades. Samtidigt som det är viktigare än någonsin, inte minst med tanke på t.ex #Metoo så bör frågan problematiseras.

 

Nylander frågade vad värdegrundsarbete innebär i praktiken. Ofta fungerar det på de skolor där någon eldsjäl eller engagerad rektor lyfter dessa frågor medan skolor där engagemanget saknas riskerar att brista i värdegrundsarbetet.

 

Mötet konstaterade att frågan om exempelvis trygghet är problematiskt. Det är tänkvärt att även om 92 procent tillfrågade känner sig trygga så kan de 8 procenten som inte är trygga vara just de som utsätts för trakasserier och mobbning.

 

 

Christer Nylander lämnade efter denna diskussion mötet, som fortsatte enligt dagordning.

 

Arbetsmiljö

Frågan bordlades till nästa möte.

 

Lärarlegitimationer och karriärstjänster

Mötet beslutade att vi vill ha kvar lärarlegitimationerna, men att bedömningskriterierna ändras och att krav ställs på motsvarande AT-tjänst samt en objektiv ämnesbehörighet.

 

Ordningsbetyg

Mötet beslutade att vi ställer oss negativa till ordningsbetyg såsom förslaget är utformat idag.

 

Betyg från årskurs fyra

Mötet problematiserade frågan. Det är viktigare att tala om mål. Det måste vara okej att misslyckas och att gå om en klass och att det snarare innebär en möjlighet. Ett problem är också att alla ska klara målen för godkänt betyg i samtliga ämnen. Hur gör vi med elever som inte klarar av grundskolan? Sammanfattningsvis är det viktigt hur kraven på betyg i årskurs fyra formuleras.

 

Treterminssystem

Mötet beslutade att vi är emot ett treterminssystem.

 

Elevassistenter

Det är viktigt att definiera vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter en elevassistent ska ha. Styrelsen fick i uppdrag att göra en lista med punkter hur dessa uppgifter och ansvarsområden skulle kunna se ut. Det kan exempelvis gälla föräldrakontakt eller närvarorapportering.

 

Digitala läromedel

Clas rapporterar om ett seminarium han närvarat vid när det gäller digitala läromedel. Han är också invald att delta i en grupp som arbetar med frågan. Clas fick i uppdrag att skriva några rader om detta arbete.

 

Kinesiska i svensk skola

Håkan har deltagit i en konferens om undervisning i kinesiska och kinesiskans ställning i de nordiska länderna och utvecklingen ser dyster ut.

 

Nästkommande styrelsemöten

Söndagen den 11 mars kl.19.00 och söndagen den 6 maj kl.19.00.

 

Mötet avslutades

Ewa avslutade mötet och påminde om att gå in på styrelseforum.

 

 

Sekreterare:

Gertie Hammarberg Tersmeden

Justerat av:

Håkan Friberg

Protokoll

Styrelsemöte Liberala Lärare

 

Ort och datum

Danderyd 2017-12-17

Närvarande

Ewa Bergman, Gertie Hammarberg Tersmeden, Anton Sjöstedt, Clas Örjan spång samt Chyrister Nylander och Håkan Friberg över telefon.

Sekreterare för mötet

Gertie Hammarberg Tersmeden valdes till sekreterare för mötet.

 

Justerare

Håkan Friberg

Adjungering av nu medlem i styrelsen

Styrelsen adjungerar Anton Sjöstedt till ny medlem i styrelsen för Liberala Lärare.

 

Christer Nylander rapporterar om Liberalernas aktuella skolpolitik

Som inbjuden gäst till mötet berättade Christer Nylander utifrån Liberalernas landsmöte om Liberalernas ställning i aktuella skolfrågor och tankar kring utmaningar som skolan står inför:

 

  • Det är viktigt att nyanlända elever får en bra start och då behövs fler legitimerade lärare. Här behöver Liberalerna arbeta vidare för högre lärarlöner, bättre lärarutbildning med fokus på ämneskompetens, bättre möjlighet till fortbildning och fler karriärsvägar för lärare. Liberalerna är tydliga med att det bör vara ett fokus på själva kunskapsuppdraget.

 

  • Andra frågor som diskuterats är hur kunskapsuppdraget kan bli tydligare. Bör ämnesplanerna vara mer detaljerade? Det är också viktigt att styrdokumenten inte blir för styrande.

 

  • Liberalerna arbetar för ett statligt huvudmannaskap.

 

  • Viktigt att utgå från aktuell forskning när det gäller exempelvis hjärnforskning och kognitiv forskning.

 

  • Extrastöd bör sättas in så tidigt som möjligt och en fråga som diskuterats är möjligheten till mer åldersblandade klasser, som även möjliggör nivågruppering.

 

 

 

 

 

Frågor till Nylander som uppkom och diskuterades vid styrelsemötet:

 

Åldersintegrering och nivågruppering:

Mötet ställde sig positiva till en större flexibilitet när det gäller åldersintegrerade klasser, vilket avdramatiserar frågan om att exempelvis gå om en årskurs. Ytterligare en lösning kunde vara att ta in elever två gånger per läsår. Det skulle också lösa problemet med risk för stigmatisering när det gäller nivågruppering.

 

Frågan om särbegåvade elever diskuterades. Hur antar vi den utmaningen? Kanske kunde högre betygsnivåer vara en lösning. Idag bygger kriteriet för det högsta betyget på mängden nyanser. Kunde lösningen vara att dessa elever lär sig fler språk?

 

Hur lockar vi fler skickliga lärare att välja och stanna inom läraryrket?

Frågan om hur fler bra lärare kan rekryteras problematiserades. De skickligaste lärarna slutar inte sällan att arbeta på gymnasiet för att undervisa metodik på lärarutbildningen. Ett sätt att attrahera ämnesskickliga lärare skulle kunna vara att lägga den pedagogiska utbildningen sist i lärarutbildningen.

 

Även frågan om skillnaden mellan pedagogik och ämnesdidaktik tydliggjordes. Idag prioriteras allmändidaktik och pedagogik framför ämnesdidaktik på lärarhögskolan.

 

Arbetsro i skolan

Mötet tog upp frågan om ordningsbetyg. Även utan ordningsbetyg är det av stor vikt att lärare får större befogenheter. Som skrivelserna i skollagen ser ut så läggs tyngdpunkten på den enskilda elevens rättigheter istället för gruppens. Det innebär i praktiken att åtgärder som inte direkt gynnar den elev som ”drabbas” inte är tillåtna trots att dessa åtgärder skulle förbättra arbetsron i klassrummet.

 

Nylander föreslog att Liberala Lärare skulle formulera sin ståndpunkt kring inkluderingsfrågan och ordningsproblemen i skolan inför ett kommande reformförslag från Liberalerna.

 

Lärarassistenter

När det gäller frågan om eventuella lärarassistenter kom frågan upp om dessa är tänkta att vara elevernas eller lärarnas resurser. Nylander underströk att tanken är att lärare ska få mer tid över till det som rör undervisningen.

 

Tanken är god, men då är det även viktigt att själva ansvaret när det gäller t.ex närvarokontroll också lyfts från lärares axlar.

 

Skolinspektionen

Skolinspektionen diskuterades. Idag fokuserar inte sällan inspektionen på fel saker. Varför ligger inte ett större fokus på att granska kvaliteten i det som rör själva undervisningen? En fråga till Nylander var Liberalernas syn på rimligheten i alla de anmälningar som kommer in till Skolinspektionen. Här finns ett problem då många anmälningar saknar grund samtidigt som det är av stor vikt att elever ska ha möjligheten att anmäla när oegentligheter sker. Ytterligare ett problem är att det är få lärare och rektorer som arbetar på Skolinspektionen, något som Nylander höll med om.

 

Tystnadskulturen

Tystnadskulturen i skolan diskuterades. Det finns en fara i ett demokratiskt samhälle när lärarkåren tystnar. Som det är idag premieras oftast anpasslighet framför ämneskompetens. Det förekommer även att skolledare hindrar enskilda lärare att sätta rättssäkra betyg utifrån kunskapskraven. En intressant fråga är i vilken mån skolans värdegrund bidragit till tystnadskulturen.

 

Nylander delade uppfattningen att det finns problem med systemet med skolpeng såsom det är utformat idag. Detta är en fråga att diskutera vidare.

 

Mötet underströk att det är viktigt att skilja mellan frågan om friskolor i sig och systemet med elevpeng. Ett problem är när skolor får elevpeng för elever oavsett vad de presterar. Ett annat problem med systemet är att kunden, i det här fallet huvudmannen, även är den som ska erbjuda produkten i form av utbildning till elever som även de är kunder.

 

Den digitala kvaliteten i skolan

En annan utmaning är den digitala kvaliteten i skolan. Det handlar om digitala läromedel, centralt rättade digitala prov och diskrepansen mellan hård- och mjukvara.

 

2022 kommer delar av nationella prov rättas externt och digitalt. Var ska pengarna tas ifrån? Hur håller vi en god kvalitet?

 

Nationella särintressen i svensk skola

En fråga som uppkom var de intressen i skolan som tydligt ligger på ett nationellt plan såsom vissa ämnen som kinesiska. Här behövs ett nationellt ansvar när det gäller tjänster och läromedel.

 

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet diskuterades. Samtidigt som det är viktigare än någonsin, inte minst med tanke på t.ex #Metoo så bör frågan problematiseras.

 

Nylander frågade vad värdegrundsarbete innebär i praktiken. Ofta fungerar det på de skolor där någon eldsjäl eller engagerad rektor lyfter dessa frågor medan skolor där engagemanget saknas riskerar att brista i värdegrundsarbetet.

 

Mötet konstaterade att frågan om exempelvis trygghet är problematiskt. Det är tänkvärt att även om 92 procent tillfrågade känner sig trygga så kan de 8 procenten som inte är trygga vara just de som utsätts för trakasserier och mobbning.

 

 

Christer Nylander lämnade efter denna diskussion mötet, som fortsatte enligt dagordning.

 

Arbetsmiljö

Frågan bordlades till nästa möte.

 

Lärarlegitimationer och karriärstjänster

Mötet beslutade att vi vill ha kvar lärarlegitimationerna, men att bedömningskriterierna ändras och att krav ställs på motsvarande AT-tjänst samt en objektiv ämnesbehörighet.

 

Ordningsbetyg

Mötet beslutade att vi ställer oss negativa till ordningsbetyg såsom förslaget är utformat idag.

 

Betyg från årskurs fyra

Mötet problematiserade frågan. Det är viktigare att tala om mål. Det måste vara okej att misslyckas och att gå om en klass och att det snarare innebär en möjlighet. Ett problem är också att alla ska klara målen för godkänt betyg i samtliga ämnen. Hur gör vi med elever som inte klarar av grundskolan? Sammanfattningsvis är det viktigt hur kraven på betyg i årskurs fyra formuleras.

 

Treterminssystem

Mötet beslutade att vi är emot ett treterminssystem.

 

Elevassistenter

Det är viktigt att definiera vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter en elevassistent ska ha. Styrelsen fick i uppdrag att göra en lista med punkter hur dessa uppgifter och ansvarsområden skulle kunna se ut. Det kan exempelvis gälla föräldrakontakt eller närvarorapportering.

 

Digitala läromedel

Clas rapporterar om ett seminarium han närvarat vid när det gäller digitala läromedel. Han är också invald att delta i en grupp som arbetar med frågan. Clas fick i uppdrag att skriva några rader om detta arbete.

 

Kinesiska i svensk skola

Håkan har deltagit i en konferens om undervisning i kinesiska och kinesiskans ställning i de nordiska länderna och utvecklingen ser dyster ut.

 

Nästkommande styrelsemöten

Söndagen den 11 mars kl.19.00 och söndagen den 6 maj kl.19.00.

 

Mötet avslutades

Ewa avslutade mötet och påminde om att gå in på styrelseforum.

 

 

Sekreterare:

Gertie Hammarberg Tersmeden

Justerat av:

Håkan Friberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s