Resultaten talar sitt tydliga språk!

Resultaten talar sitt tydliga språk

Inger Enkvist skriver i SvD den 16 juli att den pedagogiska forskningen är en del av skolans problem. Det kan sammanfattas med att forskare hellre fördjupat sig i hur exempelvis diskussionen kring elevers skrivande ser ut än de faktiska effekterna av undervisningen. Länge har skoldebattörer som Johan Kant och Helena von Schantz efterlyst en bättre och mer likvärdig resultatuppföljning. Det är märkligt att inte resultaten och hur de utvecklas är en självklar utgångspunkt när det gäller tänkbara förbättringar i skolan. Forskning och åtgärder beträffande förbättringar bör utgå från vad elever de facto presterar och har lärt sig vid betygsättningen i slutet av kursen och inte som nu utgå från ideologiska och ekonomiska ståndpunkter, som ännu inte visar effekterna.

Det är märkligt att det inte finns ett större intresse hos politiker och hos media att lyssna på professionen och ta del av lärares skilda erfarenheter i den komplexa verklighet som lärare verkar inom. Skolan har kommit att bli en experimentverkstad där ständigt nya pedagogiska grepp på ett mirakulöst sätt är tänkta att lösa de problem som finns. Istället för att förlita sig på professionen och ha ett fokus på ämneskunskaper, metodik och ämnesdidaktisk skicklighet har fokus kommit att ligga på allmändidaktik, pedagogiska frälsningsläror och stora satsningar på IKT. Det sistnämnda utan en mer seriös diskussion hur datoranvändningen ska se ut, vilken kompetens som krävs av läraren och vad som krävs för att tekniken ska fungera på ett fullgott sett. Än mer allvarligt är den bristande förankringen i forskningen när det gäller tänkbara konsekvenser av datoranvändning i skolan, ibland från mycket tidig ålder. Finns det exempelvis ännu kunskap om hur alltför stor datoranvändning påverkar skrivande och ordförråd mm?

En annan viktig faktor är behovet av lärares fortbildning. Idag finns förslag på att förstelärare ska coacha andra lärare i kollegiet. Göran Linde, pedagogikprofessor emeritus, som kandiderar till Riksdagen för Liberalerna driver denna linje. Allt färre skolor har idag råd att skicka lärare på fortbildning i sina respektive ämnen, vilket är olyckligt eftersom undervisningen då riskerar att inte ligga i fas med den aktuella forskningen. Ofta tillåter heller inte lärares scheman att tid tas till konferenser under terminen. I synnerhet inte efter att Usken tagits bort.

Det är positivt med lektorstjänster, men vi ser en fara med att godtyckligt utse vissa lärare som bättre lämpade i sin undervisning och därmed bör coacha resten av kollegiet. Självklart är det positivt att lärare lär av varandra, så kallat kollegialt lärande, men detta bör inte formaliseras. Det finns ingen enhetlig frälsningslära när det gäller pedagogik. Som skicklig lärare handlar det om att göra svåra avvägningar, vara flexibel, kunna sina ämnen på ett sådant sätt att du också prioriterar rätt urval och kan förklara på ett sätt så eleverna förstår och får en helhetsbild som är meningsfull. Ämneskicklighet leder också till ett engagemang som smittar av sig på eleverna. Framför allt handlar läraryrket om ledarskap och om relationer. Bra ledarskap kan som bekant se ut på olika sätt och fungera utmärkt ändå.

Liberala lärare

Ordf Ewa Bergman Stockholm

V ordf Gertie Hammarberg-Tersmeden Stockholm

2:e v ordf Håkan Friberg               Lund

Annonser

Liberala lärare Hej alla lärare och andra skolintresserade! Jag har med glädje och tacksamhet tackat ja till förtroendet att bli ny ordförande för Liberala lärare efter Gertie Hammarberg – Tersmeden som nu blir vice ordförande i Liberala lärare. (se Årsstämmeprotokoll) Nätverket Liberala lärare bildades för 2011 för att sätta större fokus på skolan och läraruppdraget. Vi i LL vill bidra till större kunnande och insyn i skolans uppgifter och utmaningar och lyfter såväl lärarnas syn som politikers. Skolan är en av de viktigaste frågor vi har och hur vi gör en bra skola bättre. Många lärare har en tuff arbetsmiljö i utsatta områden där stödet inte alltid räcker till för de utmaningar som finns. På årsstämman lyftes frågor som arbetsro i skolan, likvärdig undervisning och bedömning, arbetsmiljö för såväl personal som elever, karriärtjänster, lärarlegitimationer och ledarskap i skolan. Nu har (nya styrelsen se ledamöter på hemsidan) fått i uppdrag att utreda närmare hur vi ska gå vidare med dessa frågor inför valet 2018. Följ oss gärna på vår Facebook-sida Liberala lärare och på vår blogg ) https://liberalalarare.wordpress.com). Du kan även vara en stödja oss som medlem 100:-/år (swish fungerar utmärkt eller bankgiro). Ewa Bergman Ordförande Liberala Lärare

Nytt verksamhetsår och nya utmaningar

I torsdags hade Liberala Lärare sitt årsmöte. Utöver att en ny styrelse konstituerades diskuterades ett antal både mycket viktiga och aktuella skolpolitiska frågor, frågor som vi inom Liberala Lärare tänker driva, väcka debatt och samarbeta kring. Se protokoll. Det handlar om en rad frågor som på ett eller annat sätt får konsekvenser på grund av att den kommunala skolan idag inte är likvärdig. I stort sett alla problematiska frågor som rör skolan går tillbaka till ett behov av ett återförstatligande av skolan. Det handlar bl.a om frågor som det fria skolvalet, disciplinen i skolan och regler för tilläggsbeloppen. Det är med andra ord viktigt att frågor som dessa problematiseras utifrån professionen, de som berörs av reformerna och på nära håll ser hur olika förändringar påverkar yrket utifrån flera olika infallsvinklar. Styrelsen har därför under året arbetat med att försöka finna en gemensam liberal ståndpunkt kring hur Liberala Lärare står i olika aktuella frågor mer precist inför framtida uttalanden i media.

Tyvärr fick Christer Nylander förhinder på grund av sina nya åtaganden som gruppledare i Riksdagen. Han skulle annars talat på årsmötet. Det är en hel del frågor som nu utreds kring skolan, inte minst kring frågan om arbetsro. Vi ser därför mycket fram emot ett möte med och tal av Nylander kring detta. Styrelsen har även haft kontakt med Lars Granath, som sitter i utbildningsutskottet i Solna kommun. Det är viktigt att lärares erfarenheter och synpunkter tas till vara på och vi ser därför även fram emot ett samarbete med Granath.

Det är glädjande att vår motion om ämnesbetyg på gymnasiet har fått bifall. Se verksamhetsberättelsen. Det ser vi som ett viktigt exempel på hur en fråga som lyfts utifrån ett lärarperspektiv faktiskt kan få gehör. Låt oss nu fortsätta göra vår röst hörd, bygga upp framtida samarbeten och anta utmaningarna inför det kommande verksamhetsåret.

Gertie Hammarberg Tersmeden (ordförande)

Lärarlegitimationen en viktig reform inför en framtida kunskapsskola värd namnet

Debattens vågor går höga när det gäller frågan om införandet av lärarlegitimation. Inte sällan blir diskussionen svartvit när frågan istället bör lyftas i sitt komplexa sammanhang  och utvärderas mot bakgrund av hur skolan sett ut, hur den fungerar idag och vilken skola vi vill se i framtiden. Vi inom Liberala Lärare menar att reformen är  väsentlig som ett led i att rätta till skolans många systemfel.  Det är ett formellt viktigt steg i återprofessionaliseringen av läraryrket,  ett kliv i rätt rikting för att öka rättssäkerheten och inte minst driva på lärares löneutveckling.  Kort och gott ett steg närmare den likvärdiga kunskapsskola vi vill se. Däremot  har implementeringen  av lärarlegitimationen gått mycket snabbt och fått en del negativa konsekvenser.

Vi  ser en fara i att fokus när det gäller skolan alltmer kommit att glida ifrån själva kunskapsuppdraget, vilket kommer till uttryck på en mängd sätt. Det har fått konsekvenser för hur införandet av lärarlegitimationen fungerat. Här finns en mängd brister som vi vill lyfta fram och som måste rättas till om vi vill ha en kunskapsskola värd namnet.  Därför vill vi inom Liberala Lärare understryka att införandet enbart är ett första steg mot ett mål med en kunskapsskola  värd namnet.

 1. Vilken kvalitet har lärarutbildningen jämfört med andra akademiska utbildningar? Med kvalitet avser vi här att student efter avslutad utbildning har riktigt goda akademiska ämneskunskaper och ämnesdidaktisk skicklighet. Lärarutbildningen har istället utvecklats i en mer pedagogisk och allmändidaktisk riktning. Här finns alltså även en mängd problem när det gäller vem som avgör graden av kompetens.
 2. Vilka följder får lärarlegitimationen när huvudmannen prioriterar ekonomiska intressen framför kunskapsuppdraget? En positiv konsekvens är att det sätter en press på arbetsgivaren att anställa lärare som är behöriga att sätta betyg. Samtidigt leder detta till att ett färre antal legitimerade lärare uppmanas sätta betyg tillsammans med obehöriga kollegor utan extra avsatt tid. Detta är förutom ett arbetsmiljöproblem även ett rättsäkerhetsproblem. Redan idag uppmanas också legitimerade lärare undervisa i ämnen de saknar behörighet i för att fylla ut sina tjänster och det är också svårt att rekrytera legitimerade lärare som är beredda att ta tjänster på exempelvis 20 procent. Vi understryker därför också de många vikten av ett återförstatligande av skolan.

Slutligen får vi inte glömma vilka problem som fanns och de stora utmaningar skolan stod inför före reformen. Vi vill därför trycka på att de viktiga reformer som gjorts under Björklunds regeringstid ska ses som en del av en process som bara börjat och som är helt nödvändig om vi vill rädda och åter igen bygga upp en kunskapsskola värd namnet.

Gertie Hammarberg Tersmeden (ordförande)

Kris för gymnasieämnet Programmering

Sedan gymnasiereformen 2011 har det blivit svårare för it-intresserade gymnasister att läsa en kurs i programmering. Det är bara inom teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik som ämnet Programmering är obligatoriskt. Gymnasister som väljer den inriktningen läser en nybörjarkurs i programmering, Programmering 1. Kursen omfattar 100 studiepoäng.

Gymnasister som inte studerar på teknikprogrammet – eller som studerar på en annan inriktning inom teknikprogrammet – har visserligen en teoretisk möjlighet att välja till en kurs i programmering, men det är sällan som deras skola erbjuder detta. Även om en sådan kurs verkligen ges på skolan hör det till ovanligheterna att det går att få in kursen i elevens schema.
Eleverna på en gymnasieskolas övriga program och inriktningar saknar alltså i regel tillfälle att välja kursen Programmering 1. Den möjligheten finns inte heller på skolor som helt saknar teknikprogram. Fortsättningskursen, Programmering 2, är följaktligen ännu svårare att pussla in i ett elevschema.

Vad göra?

Fler it-intresserade elever borde läsa programmering på gymnasienivå, den svenska arbetsmarknaden för programmerare är utmärkt. Yrket är mångfacetterat och det finns utrymme för många olika slags begåvningar. Spelprogrammering, programmering av appar för mobiltelefoner och javascriptprogrammering för webbsidor har en stor efterfrågan. Fler utbildningar vid yrkeshögskola kräver förkunskaper i programmering.
De elever som har fallenhet för att bli skickliga programmerare borde få ett bättre stöd. Det handlar om att ge eleverna bättre möjligheter att välja en kurs i programmering under studieplaneringen, att ta bort hindren för ett sådant kursval och att göra ämnet mer attraktivt. En kurs i programmering borde få en mycket bättre meritpoäng i studentbetyget.
Gymnasieelever på andra program än teknikprogrammet bör också de få ett erbjudande om en programmeringskurs då de lägger upp sin studieplanering. Krav på förkunskaper ställer inga hinder i vägen. För kursen Programmering 1 behöver eleverna inga förkunskaper utöver grundskolans matematik.
Före 2011 års gymnasiereform var det vanligt att elever på naturvetenskapsprogrammet valde en programmeringskurs i sin studieplanering. Med hjälp av en välplanerad schemaläggning borde det gå att erbjuda natureleverna en programmeringskurs som tillval också i dagsläget.
Ett samarbete mellan skolor skulle göra det möjligt att få ihop elevunderlag för programmeringskurser med elever från flera skolor. Därigenom uppstår också fler alternativ för valet av lämpliga lärare och undervisningslokaler.
Undervisningen i programmering måste göras mer lockande för eleverna. Datasalen ska vara modern och ha en overheadprojektor med hög upplösning, en whiteboard mm. Varje elev måste få arbeta vid en egen dator. Nya fräscha läroböcker som delas ut i början av en kurs är ett måste. Givetvis ska eleverna kunna behålla böckerna när kursen är slut.
Lärarna måste ha utmärkta kunskaper i it, tillräckliga pedagogiska kunskaper, undervisningserfarenhet och kunskaper i de programmeringsspråk som de undervisar i.
Skolornas datanätverk behöver en ordentlig uppryckning. Det är inte OK att eleverna får sitta och vänta flera minuter när de loggar in i början av en lektion. Värdefull undervisningstid försvinner på det sättet. Dessutom måste lärarna få rättigheter att bestämma vilken programvara som ska vara installerad i datorerna, det är inte något som kan beslutas centralt.

Engelsk storsatsning på programmering

Hösten 2014 infördes i England ett nytt obligatoriskt skolämne – Computing. Ämnet omfattar både allmänna it-kunskaper och programmering.
Trots de stora svårigheterna med att införa ett nytt ämne i alla skolor räknar det brittiska utbildningsdepartementet med att de har lyckats nå den viktigaste målsättningen med denna skolreform – intresset för it bland eleverna har fått ett rejält uppsving och fler elever väljer att fördjupa sina kunskaper i programmering. Den brittiska it-branchen har kommit ut ur den rekryteringskris som den upplevde bara för något år sedan.
I England siktar nu fler elever på att bli programmerare. It-branchen har fått en bättre kvalitet på sitt rekryteringsunderlag, med fler begåvade elever. Också ur ett jämställdhetsperspektiv har situationen förbättrats, med fler begåvade flickor som väljer det tidigare utpräglat manliga programmeraryrket.
Man kunde även i Sverige förbereda eleverna för den digitala värld som vi lever i.

Lotta Edholms tal vid årsmötet 2015

Föreningen Liberala Lärares årsmöte den 4 maj 2015 inleddes med ett anförande av Lotta Edholm, gruppledare för Folkpartiet i Stockholm och Stockholms skolborgarråd 2006-2014.

Aktuellt

Lotta inledde sitt anförande med att ta upp konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan. Frågan har en stark anknytning till den rapport från OECD som presenterades under dagen. En låg grad av styrning, låga förväntningar på elever och ett läraryrke som tillåtits tappa i status pekas ut som orsaker till Sveriges PISA-ras. OECD ger sammantaget stöd för Folkpartiets reformer.

I en rapport i slutet av april från Timbro åskådliggjordes skillnaderna mellan olika kommuner och deras resultat. Stockholm har ett relativt bra resultat. En kommun som är jämförbar med Stockholm är Göteborg (rödgrönt styre) där resultaten är sämre. Likaså Sundsvall där sex skolor uppvisade dåliga resultat. Detta kan jämföras med Stockholm, där bara en skola hade motsvarande problem.

Några viktiga frågor som måste uppmärksammas:

 • Hur mycket pengar satsas i respektive kommun?
 • Hur prioriterar man?
 • Hur är synen på skolan?
 • Vilka signaler sänder politikerna in i organisationen?

Skolan är ett nationellt ansvar. Skillnaderna mellan hur kommuner prioriterar, styr och satsar på skolan är stora. För att förbättra likvärdigheten och resultaten måste det vara tydligt vem som har det övergripande ansvaret för resultaten. Folkpartiet menar att ansvaret för skolan måste vara sammanhållet över hela landet. Skolans kvalitet får inte bero på i vilken kommun man bor. Det är dags att återförstatliga skolan.

Lärare behöver bättre karriär- och fortbildningsmöjligheter. Lärarnas löner måste fortsätta att höjas – det höjer och reparerar lärarnas status.

Karriärlärarreformen

Lotta menar att karriärlärarreformen var ett genigrepp i sin enkla form. Denna reform behövde ej förhandlas mellan arbetsmarknadens parter.

Nu efter maktskiftet i Stockholm har S+MP hittat ett system som är fyrkantigt och krångligt samtidigt som lönesatsningen på lärarna uteblir.

Folkpartiet höjde lönerna i Stockholm med 7 % när de hade majoritet. Nu höjer S+MP inget över märket. Den statliga satsningen innebär 800 kr per månad under ett år.

Varje kommun ska ta fram kriterier som underlag för tillsättandet av förstelärartjänster/lektorstjänster.

Ett problem är de sammanpressade lönerna på lärararbetsmarknaden som ej finns i andra yrken. De har som konsekvens att det är svårt att få erfarna lärare att stanna kvar i yrket. Lotta varnar för ”hängmatteeffekten” – där höga ingångslöner slackar efter ett tiotal år.

Generellt måste lärarlönerna upp och karriärtjänsterna måste utvecklas.

OECD om läraryrket

Rapporten finns på Regeringens hemsida och på Liberala lärares FB-sida.

OECDs viktigaste punkt är en uppvärdering av läraryrket.  Inte minst menar OECD att karriärtjänstreformen är betydelsefull för att långsiktigt stärka svensk skola och läraryrket.

Ett yrkes värde mäts i hur mycket samhället vill betala, menar Lotta.

Den låga värderingen av skolan för med sig att föräldrar ifrågasätter för mycket. Många föräldrar ser sig som kunder hos en institution där professionella kunskaper saknas.

Om Folkpartiets skolpolitik

Det är viktigt att stå fast vid Folkpartiets skolpolitik.

Lotta menar att Jan Björklund blev kritiserad för sin retorik och inte för sin förda politik som utbildningsminister.

Den nuvarande utbildningsministern, Fridolin, lovade att fixa skolan inom 100 dagar efter makttillträdet men han har till dags dato endast hunnit tillsätta en skolkommission (samt att han har laddat upp en rap på Youtube).

Lärarutbildningen

Lärarutbildningen måste bli mer kvalitativ och skärpas.

Spetsgymnasier

Det finns idrottsgymnasier med riksintag – Lotta förespråkar att det skulle skapas liknande gymnasier med teoretiska studier på högre nivå och krav.

Ledarskap

Skolan har länge haft ett ledarskapsproblem som förvärrats i och med att skolan politiserats.

Lektorerna skulle till exempel kunna ta ett större ansvar och stötta rektorerna.

Det finns komplexa problem som hanteras hjälpligt, men fördjupning saknas.

Arbetsro

Disciplin är ett gemensamt förhållningssätt på en skola. Här bör skolan arbeta kring ordningsregler och regelverk och förankra dem.

Viktigt att förmedla:

 • Föräldrar är ansvariga för sina barn uppträdande i skolan.
 • Lärare ska stöttas av rektor och ordföranden för barn och utbildningsnämnder.

För många lärare vågar inte säga ifrån till elever av rädsla för att bli anmälda. Så kan det inte vara.

Glädjebetyg

Förslag på att utse censorer som stöttar vid betygsättningen för att hindra sättande av glädjebetyg.

Sammanfattning

Sammanhållet ger OECD:s rapport en tydlig bild av att de senaste årens skolreformer varit nödvändiga. De måste nu få tid att verka. Det är svårt och tar lång tid att förändra hur skolan fungerar och vad som sker i klassrummen. Det sker inte på en mandatperiod. Här har både de politiska partierna, skolans myndigheter och den nya Skolkommissionen ett enormt ansvar framöver.

De reformer för kunskap som genomförts får nu sammantaget ett erkännande av OECD. De behöver få kvarstå och utvecklas istället för att åter avbrytas.

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Föreningen LIBERALA LÄRARE  Verksamhetsåret  2014

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av

 • Ordförande: Gertie Hammarberg Tersmeden
 • Vice ordförande: Amela de la Cruz
 • Andre vice ordförande: Håkan Friberg
 • Kassör och medieansvarig Clas Örjan Spång
 • Ledamot Ewa Bergman
 • Ledamot: Håkan Friberg
 • Ledamot: Clas-Örjan Spång
 • Ledamot: Jan Lenander
 • Ledamot: Ingvar Svensson
 • Ledamot: Maria Settergren

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av Helena Sjöberg och Svante Parsjö Tegnér Revisor: Patrick Tersmeden

Viktiga händelser under året

Den 13 januari träffade två representanter ur styrelsen gymnasieministern, som tog emot oss i ca en timme och i samband med det mötet lyfte vi bl.a frågan om en obligatorisk  gymnasieutbildning, som vi är kritiska till.

Liberala Lärare har under det gångna året haft viss samverkan med SILC där styrelsen haft dialog med en rysk delegation med samhällslärare på grund- och gymnasienivå. De ryska lärarna har i samband med sitt Sverigebesök bjudits in av Liberala Lärare för studiebesök på två skolor vid tre tillfällen, dels vid en högstadieskola, dels vid ett gymnasium.

Nedan ryska samhällslärare på studiebesök vid Psykologigymnasiet i Solna.026

Inför valet 2014 publicerade Liberala Lärare en artikel om vikten av statligt huvudmannaskap (Tidningen NU 2014-06-07) Ytterligare publicerade artiklar är ”Lärare utan frihet” (Skola och samhälle 2014-01-19) samt en artikel publicerad på vår hemsida ”Lärare måste kunna bedriva ett professionellt arbete” (2014-01-24). Andre vice ordförande Håkan Friberg är medförfattare i antologin Kinesiskan flyttar in – nytt skolspråk i Sverige där han skrivit kapitlet ”Kinesiska 1998-2015: ett skolspråk med förhinder”. Evenemang: Den 24 mars arrangerades en museikväll med historiskt tema tillsammans med SILC. Verksamheten i siffror  Under året

 • hade föreningen medlemsintäkter motsvarande 6 betalande medlemmar.
 • genomfördes ett arrangemang
 • omsatte föreningen 692 kr

Stockholm 2015-05-03   Gertie Hammarberg Tersmeden, ordförande