Protokoll – föreningsstämma

Protokoll

Årsstämma för Liberala Lärare 2016

Ort och datum

Psykologigymnasiet, Industrivägen 19 Solna den 9 juni 2016

Närvarande

Ewa Bergman, Gertie Hammarberg Tersmeden, Robert Jivegård, Bernt Johansson, Håkan Friberg

 

 • 1. Föreningsstämmans öppnande

Gertie Hammarberg Tersmeden förklarar stämman öppnad och hälsade alla varmt välkomna

 

 • 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman utser Ewa Bergman som ordförande och Gertie Hammarberg Tersmeden till sekreterare

 

 • 3. Val av protkolljusterare

Stämman utser Bernt Johansson till justerare

 

 • 4. Frågan om mötets behöriga utlysande

Stämman anser mötet behörigt utlyst

 

 • 5. Fastställande av dagordning

Stämman förklarar den föreslagna dagordningen antagen. Motion från Ewa Bergman lades till dagordningen.

 

 

 • 6. Fråga om ansvarsfrihet

Gertie Hammarberg Tersmeden berättar om verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Ekonomin ligger i dagsläget på minussidan då många medlemsavgifter saknas. Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

 

 • 7. Föreningsstämmans förslag

Inga förslag.

 

 • 8. Motioner

Ingen motion till årsmötet har kommit in i år.

 

 • 9. Fastställande av årsavgift till föreningen

Stämman beslutade om att behålla avgiften 100 kr. Det beslutades även om att skapa ett swichkonto.

 

 • 10 Nomineringar och val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma

Stämman antar valberedningens förslag.

 1. a) Gertie Hammarberg Tersmeden valdes till fortsatt ordförande, Håkan Friberg till vice ordförande och Ewa Bergman till, andre vice ordförande.
 2. b) Stämman beslutar om ordinarie styrelseledamöter:

Ordförande Gertie Hammarberg Tersmeden, region Mälardalen (omval)

Vice ordförande Håkan Friberg, region syd (omval)

Andre vice ordförande Ewa Bergman, region Mälardalen (omval)

Jan Lenander, region väst (omval)

Bernt Johansson, region väst (omval)

Clas Örjan Spång, region Mälardalen (omval)

Katarina Zeste, region Mälardalen (omval)

Robert Jivegård, region Syd (nyval)

Kristina Klempt, region Mälardalen (nyval)

 1. c) Till revisor utsåg stämman Patrick Tersmeden.
 2. d) Helena Sjöberg och Svante Parsjö Tegnér valdes till valberedare.

 

 • 11 Det fria skolvalet

Tidigare har styrelsen diskuterat elevpengen utifrån frågan om att skolan behöver en mer långsiktig planering. Frågan om att upphandla skolverksamhet utifrån en kravprofil diskuterades. Det skulle då handla om behovet av lokaler och utrustning mm mer långsiktigt, vilket även skulle leda till större likvärdighet. Stämman beslutade att bordlägga en vidare diskussion till nästa styrelsemöte då styrelsen även ska bjuda in lars Granath.

 

 • 12. Discipin i skolan

Med tanke på den utredning som Mette Fjelkner är satt att leda kring arbetsro i skolan är en viktig fråga det faktum att många lärare undviker disciplinära åtgärder, som de har rätt till enligt skollagen på grund av rädsla för att bli anmälda. Många rektorer är rädda för sina skolors rykte och allt för ofta står det klart att föräldrar ensidigt tar sina barns parti mm. Konsekvensen har i värsta fall resulterat i att enskilda lärare anklagats godtyckligt för kränkningar. Tyvärr är problemet större och mer komplext än att repressalier för enskilda rektorer skulle kunna lösa detta. Sigvard Ling är forskare inom psykologi och intresserad av lärares alltmer utsatta situation. Stämman föreslår Gertie och Ewa att bjuda in Ling till ett möte eller en föredragning.

 

 • 13. Det ökade antalet diagnoser och de kommunala tilläggsbeloppen

En av våra grundfrågor enligt vår programförklaring är att arbeta för en likvärdig skola med en statlig huvudman. Idag skiljer sig bl.a elevpengen i stort och tilläggsbeloppen för elever med funktionsnedsättning beroende på kommun. Nya regler kring tilläggsbeloppen är dessutom under behandling. Frågan är aktuell, inte minst på grund av kostnadsläget då antalet diagnoser hela tiden ökar. Stämman understryker vikten av att bevaka lagändringen efter den 1 juli.

 

 • 14. Liberala Lärare som utmanare av den liberala skolpolitiken

Liberala Lärare är ett självständigt nätverk som måste kunna och våga utmana partilinjen när det behövs. Vi vill vara en stark lärarröst som bl.a kan problematisera och mer på djupet diskutera de liberala skolpolitiska frågorna. I likhet med Liberalerna vill vi se en statlig huvudman. Oavsett vilken skolfråga vi vill problematisera, driva och på annat sätt engagera oss i så kan vi konstatera att allt går tillbaka till frågan om en statlig skola.

 

 • 15. En artikeldrive för Liberala Lärare

Det är viktigt att Liberala Lärare blir synliga i media för att bli tagna på allvar. Dock är tidsbristen och orken ett faktum med tanke på lärares tunga arbetsbörda.  Stämman föreslår att medlemmar inom styrelsen lägger upp idéer kring artiklar på Styrelseforum. Vidare beslutades om ett pressråd med några språkliga granskare inom styrelsen: Håkan Friberg (region syd), Bernt Johansson (region väst) och Gertie Hammarberg Tersmeden (region Mälardalen). Tanken är att bjuda in samtliga inom styrelsen till Google Docs.  Stämman beslöt vidare att Bernt Johansson börjar med att skriva en artikel där han problematiserar frågan om att skolan alltmer har kommit att fastna i paragrafer.

 

Undertecknas den 17 juni

Ordförande

 

 

 

Ewa Bergman

 

Sekreterare

 

 

 

Gertie Hammarberg Tersmeden

 

Justerare                                                                                            

 

Bernt Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser