Våra stadgar

STADGAR FÖR LIBERALA LÄRARE I SVERIGE  

Stadgar för föreningen.

Antagna enhälligt vid konstituerande föreningsmöte 2010-10-08

§1 Ändamål

Liberala Lärare är ett förbund med uppgift att samla lärare med liberal samhällsåskådning

för att genom utbildning och erfarenhetsutbyte stimulera lärare till aktivt deltagande i

Folkpartiet liberalernas politiska och demokratiska arbete. Vårt samhällsmål är att lärare ska ha samma förutsättningar och möjligheter inom alla politikområden.

Liberala Lärare skall driva liberal utbildningspolitik i folkpartiet och i samhället.  Synliggöra föreningen och enskilda medlemmars syn för folkpartiet och samhället i stort för att främja en likvärdig skola. Bildning, dialog och demokrati är centrala värdebegrepp.

§2 Medlemskap

Var och en som omfattar en liberal samhällsåskådning enligt §1 har rätt till medlemskap i

Liberala Lärare förutsatt att inte medlemskap i annat parti än Folkpartiet föreligger. Dock skall minst 80 procent vara lärare eller annan i skolan verksam personal inkluderat lärarstudenter. Om risk finns att vid ansökan om medlemskap tjugo procent andel icke lärare överstigs nekas medlemskap. Medlem kan inte vara ansluten till annat politiskt parti än folkpartiet. Bara den som erlagt fastställd avgift räknas som medlem. När särskilda skäl föreligger kan medlem uteslutas ur Liberala Lärare. Beslut om uteslutning fattas av Liberala Lärares föreningsstämma efter hörande av berörd person.

§3 Centrala organ

Liberala Lärares centrala organ är föreningsstämman.

§4 Lokal organisation och verksamhet

Förbundets medlemmar arbetar lokalt i nära samverkan med Folkpartiet.

Arbetet sker i sådan form som den lokala organisationen beslutar. Verksamheten kan bedrivas både i nätverk och i lokalavdelningar. Av föreningsstämmans fastställda normalstadgar skall gälla för organisationen; ändringar och tillägg till dessa får göras efter medgivande från föreningsstämman.

§5 Ekonomi

Förbundet uppbär för sin verksamhet medlemsavgifter.

§6 Landsmötets sammansättning

Landsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, består av ombud valda av regional organisation, lokal organisation samt föreningsstämmans ledamöter. Till ombud kan endast utses medlem i Liberala Lärare.

§7 Ordinarie landsmöte

Ordinarie landsmöte äger rum en gång varje år. Tid och plats bestämms av föreningsstämman.

§8 Extra landsmöte

Extra landsmöte äger rum inom tre månader efter framställning om detta från minst en

tredjedel av de regionala organisationernas styrelser eller efter föreningsstämmans beslut. Extra landsmöte får ej fatta beslut i annat ärende än som angivits i kallelsen.

§9 Beslut och deltaganderätt

Rösträtt vid landsmötet har valda ombud och föreningsstämmans ledamöter. Rätt att närvara, yttra sig och framställa förslag har varje medlem. Omröstning sker öppet. Vid personval sker omröstning med slutna valsedlar om röstberättigad begär det.

Som mötets beslut gäller den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal gäller den

mening som ordföranden biträder, utom vid personval, då lottning sker..

§10 Kallelse

Ordinarie föreningsstämma utlyses senast en månad i förväg per brev eller e-post till

ordförande för lokalavdelningar samt till

direktanslutna medlemmar. Kallelse och föredragningslista skickas alla röstberättigade senast fyra veckor före föreningsstämman enligt anmält önskemål per e-post.

§11 Dagordning

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

1 Föreningsstämman öppnas

2 Val av ordförande, en vice ordförande och sekreterare för mötet

3 Val av två protokolljusterare

4 Fråga om mötet behörigen utlysts

5 Fastställande av föredragningslista

6 Fastställande av förhandlingsordning

7 Års- och revisionsberättelser

8 Fråga om ansvarsfrihet

9 Föreningsstämmans förslag

10 Motioner

11 Fastställande av årsavgift till föreningen

12 Nomineringar och val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma

a)  ordförande

b) ordinarie ledamöter i styrelsen med lägst en till högst nio i antal.

c) en revisor och en revisorssuppleant

e) övriga ev. förekommande val.

13 Under föreningsstämman väckta frågor som föreningsstämman beslutar behandla.

14 Föreningsstämman avslutas.

§14 Motioner samt förslag skall ske via e-post senast två veckor före föringsstämman.

§15 Styrelsen

Styrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och

föreningsstämmans beslut. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, samt av

föreningsstämman valda ledamöter. Styrelsen äger rätt att till styrelsen adjungera en eller flera personer för viss tid. Dessa adjungerade har yrkanderätt samt rätt att avge särskilt yttrande till protokollet.

Styrelsen skall särskilt utöver vad som nämns i dessa stadgar

a) ansvara för att föreningsstämmans beslut verkställs

b) avge svar på remisser

c) till ordinarie landsmöte lägga fram berättelse över förbundets verksamhet

under tiden från föregående landsmöte.

Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande

Omröstning sker öppet. Vid personval sker sluten omröstning om någon ledamot så begär. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval då lottning sker.

§16 Arbetsutskottet

Styrelsen kan utse en föreningsledning bestående av en verkställande ledare, vice verkställande ledare, ekonomiansvarig, medlemsansvarig och marknads- och eventansvarig.

§17 Styrelsemöten

Styrelsemöten ska anordnas minst fyra gånger per år, vilket även kan äga rum via telefon eller som videokonferens.

§18 Revision och räkenskaper

Räkenskaperna avslutas per kalenderår och avlämnas senast fyra veckor före ordinarie Föreningsstämman till revisorerna.

Revisionsberättelsen skall vara avgiven till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie

föreningsstämma.

§19 Stadgeändring

För ändring av förbundets stadgar erfordras beslut av minst hälften av de närvarande

röstande vid två på varandra följande föreningsstämmor eller beslut med två tredjedels majoritet vid en föreningsstämma.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s